Akamai NetSession Interface 9.0.30729.17

Akamai NetSession Interface 9.0.30729.17

Akamai NetSession Interface – Shareware – Android Windows
ra khỏi 32 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Một ứng dụng an toàn mà có thể được cài đặt trên máy tính của bạn để cải thiện tốc độ, độ tin cậy và hiệu quả cho tải và các dòng suối từ Internet. Nó được sử dụng bởi nhiều nhà xuất bản phần mềm và phương tiện truyền thông để cung cấp các tập tin hoặc dòng cho bạn.

Nếu nhà xuất bản phần mềm hoặc phương tiện truyền thông sử dụng các tính năng và nếu bạn kích hoạt nó, NetSession cũng có thể sử dụng ít băng thông tải lên của bạn để cho phép người dùng khác của giao diện NetSession để tải về phần của nội dung của nhà xuất bản từ máy tính của bạn. Giao diện NetSession chạy trong nền và sử dụng một số lượng không đáng kể của tài nguyên máy tính hoặc tải lên băng thông của bạn khi bạn đang tích cực không tải xuống nội dung.

Tổng quan

Akamai NetSession Interface là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Akamai NetSession Interface.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 597 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Akamai NetSession Interface là 9.0.30729.17, phát hành vào ngày 12/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/04/2009.

Akamai NetSession Interface đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Người sử dụng của Akamai NetSession Interface đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Akamai NetSession Interface!

Cài đặt

người sử dụng 597 UpdateStar có Akamai NetSession Interface cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Akamai NetSession Interface
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản